ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA A SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV V PROGRAMOVEJ APLIKÁCII ELBREED

Článok 1

Identifikácia prevádzkovateľa, okruh dotknutých osôb a úvodné informácie

 1. MOYO SIMBA KENNEL so sídlom: Rajecká 11, 821 07 Bratislava, IČO: 51276089, DIČ: 1082234461 (ďalej len „Prevádzkovateľ“ je vlastníkom a prevádzkovateľom webovej stránky (ďalej len „Programová aplikácia“) nachádzajúcej sa na URL: moyosimba.sk. Webová stránka je prostriedkom pre spracúvanie osobných údajov registrovaným záujemcom ktorí sú, ale nemusia byť vlastníkmi jedinca/ov plemena Rodézsky Ridgeback a Whippet (ďalej len ako „RR“).
 2. Prevádzkovateľ vytvoril tieto Zásady ochrany súkromia a spracúvania osobných údajov v Programovej aplikácii (ďalej tiež ako „Dokument“) pre Dotknuté osoby z dôvodu posilnenia dostatočnej transparentnosti a vysvetlenia základných pravidiel, ktoré Prevádzkovateľ dodržiava pri ochrane súkromia a spracúvaní osobných údajov Dotknutých osôb využívajúcich Programovú aplikáciu.
 3. Prevádzkovateľovi mimoriadne záleží na bezpečnosti a zákonnosti spracúvania osobných údajov Dotknutých osôb, a preto si Vás dovoľujeme ubezpečiť, že osobné údaje spracúvame výlučne v súlade s Nariadením o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES Nariadenie o ochrane osobných údajov), ako aj v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej tiež ako „Zákon o ochrane osobných údajov“).
 4. Prevádzkovateľ týmto Dokumentom poskytuje Dotknutým osobám povinné informácie v súlade s čl. 13 a 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej tiež ako „GDPR“) a v zmysle ustanovení zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov.
 5. Prevádzkovateľ zabezpečuje informovanie Dotknutých osôb o obsahu tohto Dokumentu už pri primárnej registrácii Dotknutých osôb do Programovej aplikácie, pričom zabezpečil aj to, že Programová aplikácia nemôže byť prvý krát použitá bez toho, aby Dotknutá osoba nepotvrdila, že sa oboznámila a súhlasí s pravidlami a nastaveniami ochrany súkromia a osobných údajov ustanovenými Prevádzkovateľom v tomto Dokumente. Následne je tento Dokument prístupný pre Dotknuté osoby aj v rámci obsahu Programovej aplikácie a osobitne určeného webového sídla určeného pre registráciu do Programovej aplikácie, dostupné na URL: elbreed.skchr.sk (ďalej len ako „Web stránka“).
 6. Prevádzkovateľ Dotknutým osobám garantuje spracúvanie osobných údajov výlučne na území členských štátov Európskej únie, konkrétne aktuálne v čase účinnosti tejto verzie Dokumentu sú všetky osobné údaje spracúvané v Programovej aplikácii fyzicky uchovávané výlučne na území Slovenskej republiky.
 7. Osobné údaje Dotknutých osôb sú v rámci Programovej aplikácie spracúvané prevažne automatizovaným (softvérovým) spôsobom.
 8. Prevádzkovateľ využíva pri dátovom prenose vedenom cez verejne prístupnú počítačovú sieť medzi koncovým zariadením Dotknutej osoby a Programovou aplikáciou primerané prostriedky šifrovacej ochrany informácií. Rovnako všetky dáta a osobné údaje Dotknutých osôb uchovávané Prevádzkovateľom na určených dátových úložiskách sú zabezpečené vhodnými prostriedkami šifrovacej ochrany informácií.
 9. Prevádzkovateľ pri spracúvaní osobných údajov a komunikácii s Dotknutými osobami využíva výlučne emailovú komunikáciu prostredníctvom Programovej aplikácie, písomnú komunikáciu vo forme doporučenej listovej zásielky zaslanej Dotknutým osobám prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s., v nevyhnutných prípadoch aj telefonickú komunikáciu. Prevádzkovateľ na získavanie osobných údajov a ani na žiadne iné spracovateľské operácie s osobnými údajmi nevyužíva tzv. sociálne siete (Facebook, Twitter, Instagram atď.) a ani spoluprácu s prevádzkovateľmi sociálnych sietí.
 10. Prevádzkovateľ v Programovej aplikácii nespracúva žiadne osobné údaje maloletých osôb. Dotknutými osobami môžu byť iba plnoleté fyzické osoby plne spôsobilé na právne úkony.
 11. Prevádzkovateľ v Programovej aplikácii nespracúva o Dotknutých osobách žiadne údaje z osobitnej kategórie osobných údajov podľa čl. 9 GDPR.
 12. Prevádzkovateľ je členom Slovenského poľovníckeho zväzu (SPZ; SLOVENSKÝ POĽOVNÍCKY ZVÄZ, Štefánikova 10, 811 05 Bratislava). Prostredníctvom SPZ je Prevádzkovateľ členom Slovenskej kynologickej jednoty (SKJ; SLOVENSKÁ KYNOLOGICKÁ JEDNOTA, Furmanská 6711/9, 841 03 Bratislava) a Medzinárodnej kynologickej organizácie (FCI; FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE, Place Albert 1er, 6530 Thuin, Belgium), ktorá je strešnou organizáciou v oblasti kynológie a poskytuje členským subjektom svoju značku kvality v oblasti metodiky riadenia chovu psov, plemenitby, výstavníctva, športových a iných kynologických súťažných činností, kontroly a pod. Prenos osobných údajov týmto nadriadeným organizáciám môže byť preto nevyhnutný z nasledovných dôvodov:
 • prenos je nevyhnutný na plnenie zmluvy medzi Dotknutou osobou a Prevádzkovateľom alebo na vykonanie predzmluvných opatrení prijatých na žiadosť Dotknutej osoby;
 • prenos je nevyhnutný pre uzatvorenie alebo plnenie zmluvy uzatvorenej v záujme Dotknutej osoby medzi Prevádzkovateľom a inou fyzickou alebo právnickou osobou;
 • prenos je nevyhnutný z dôležitých dôvodov verejného záujmu.

– Právny základ:

Osobné údaje Dotknutých osôb budú spracovávané za účelom predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) a b) GDPR s Dotknutými osobami. Ak by v niektorej fáze vzájomného právneho vzťahu medzi Dotknutými osobami a Prevádzkovateľom nebolo možné uplatnenie režimu spracovania osobných údajov na základe zmluvného vzťahu, bude uplatnený právny základ „oprávneného záujmu“ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v napĺňaní poslania Prevádzkovateľa v zmysle jeho stanov.

Osobné údaje budú spracovávané za účelom plnenia povinností podľa zákona č. 461/2002 Z.z, o účtovníctve a plnenie daňových povinností v súlade s platnou legislatívou. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade plnenie právnych povinností Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

Osobné údaje budú spracovávané za účelom prípadnej ochrany práv Prevádzkovateľa, pre prípady odhalenia porušovania predpisov, stanov a chovateľského poriadku SKCHR a následnej prevencie, prípadne v disciplinárnom alebo občiansko-právnom (v prípade neplnenia povinností jednej zo zmluvných strán) konaní. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade oprávnený záujem podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávnený záujem spočíva v možnosti prevencie pred porušovaním príslušných predpisov, resp. uplatnenia ochrany prípadných sporných práv.

Pred uzatvorením zmluvy budú osobné údaje spracovávané za účelom posúdenia možnosti uzatvorenia zmluvného vzťahu. Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je teda v uvedenom prípade oprávnený záujem Prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávnený záujem spočíva v možnosti posúdenia splnenia základných zmluvných podmienok záujemcom o uzatvorenie zmluvy. V prípade neuzatvorenia zmluvy budú osobné údaje spracovávané na účely vrátenia prípadného preplatku. Právnym dôvodom spracovávania týchto osobných údajov je splnenie právnej povinnosti Prevádzkovateľa v zmysle ustanovení Občianskeho zákonníka v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR.

– Spracúvané údaje: Nezverejnené údaje: meno, priezvisko, titul, presná adresa, telefónny a mailový kontakt.

– Účel spracovania: Organizácia a riadenie činnosti Prevádzkovateľa, riadenie a zaznamenávanie plemenárskej práce.

– Doba uchovávania: podľa zákonov v právnom základe a po dobu uplatniteľnosti sporných nárokov v zmysle platných právnych predpisov (Občiansky zákonník).

– Sprostredkovatelia: spracovateľ účtovníctva, poskytovateľ IT služieb.

– Poskytovanie údajov: nadriadeným orgánom – SPZ, SKJ a FCI.

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zabezpečiť činnosť Prevádzkovateľa a jeho služby pre Dotknuté osoby

2. Spracovanie chovateľskej agendy a chovateľského servisu

– Dotknuté osoby: užívatelia Programovej aplikácie.

– Právny základ:

Plemenárska práca je vykonávaná na základe požiadaviek Dotknutých osôb o poskytnutie súčinnosti a podpory pri výkone ich chovateľskej činnosti, pričom Dotknutým osobám a Prevádzkovateľovi vznikajú vzájomné práva a povinnosti; preto spracovanie osobných údajov prebieha na právnom základe predzmluvných vzťahov a plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR. Ak by v niektorej fáze vzájomného právneho vzťahu medzi Prevádzkovateľom a Dotknutou osobou nebolo možné uplatnenie právneho základu spracovania osobných údajov na základe zmluvného vzťahu, bude uplatnený právny základ „oprávneného záujmu “ Prevádzkovateľa v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, ktorý spočíva v plnení úloh vzhľadom na význam plemenárskej práce. Vzhľadom na verejný záujem na regulácii chovu psov Prevádzkovateľ týmto súčasne plní aj úlohy vo verejnom záujme.

– Spracúvané údaje:

zverejňované údaje: meno a priezvisko, titul, email

– Účel spracovania:

Organizácia, riadenie a zaznamenávanie plemenárskej práce.

– Doba uchovávania:

počas trvania zmluvného vzťahu a neskôr na vedecké, štatistické, historické a bádateľské účely

– Sprostredkovatelia: poskytovateľ IT služieb

– Poskytovanie údajov: účastníkom právnych vzťahov pri plemenitbe, nadriadeným orgánom – SPZ, SKJ a FCI.

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zabezpečiť komplexné servisné činnosti Prevádzkovateľa pre chovateľov.

3. Evidencia došlej a odoslanej pošty

– Dotknuté osoby: odosielatelia a adresáti poštových zásielok

– Právny základ:

Právnym dôvodom spracovávania osobných údajov je v uvedenom prípade oprávnený záujem v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávnený záujem spočíva v možnosti riadne a včas vybavovať korešpondenciu s Dotknutými osobami a pre prípady uplatnenia ochrany sporných práv.

– Spracúvané údaje: meno, priezvisko, titul, adresa

– Účel spracovania: evidencia došlej a odoslanej pošty

– Doba uchovávania: 10 rokov po zaevidovaní

– Poskytovanie ďalším osobám:

osobné údaje nie sú poskytované ďalším osobám

Bez poskytnutia osobných údajov nie je možné riadne zabezpečovať vybavovanie korešpondencie

a) osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali;
b) Dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva, podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a) GDPR, ak neexistuje iný právny základ pre spracúvanie;
c) Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie alebo Dotknutá osoba namieta voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 2 GDPR;
d) osobné údaje sa spracúvali nezákonne;
e) osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Únie alebo práva členského štátu, ktorému Prevádzkovateľ podlieha;
f) osobné údaje sa získavali v súvislosti s ponukou služieb informačnej spoločnosti podľa článku 8 ods. 1 GDPR.
a) Dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov;
b) spracúvanie je protizákonné a Dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia;
c) Prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich Dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
d) Dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu podľa článku 21 ods. 1 GDPR, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane Prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi Dotknutej osoby.
a) sa spracúvanie zakladá na súhlase podľa článku 6 ods. 1 písm. a) alebo článku 9 ods. 2 písm. a), alebo na zmluve podľa článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR, a

Článok 3

Práva dotknutých osôb

Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

Dotknutá osoba má právo získať od Prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, ak sú spracovávané, má právo získať prístup k týmto osobným údajom.

Právo na opravu

Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má Dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

Právo na vymazanie

Dotknutá osoba má právo dosiahnuť u Prevádzkovateľa bez zbytočného odkladu vymazanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú, a Prevádzkovateľ je povinný bez zbytočného odkladu vymazať osobné údaje, ak je splnený niektorý z nasledovných dôvodov:

Právo na obmedzenie spracúvania

Dotknutá osoba má právo, aby Prevádzkovateľ obmedzil spracúvanie, pokiaľ ide o jeden z týchto nasledovných prípadov:

Právo na prenosnosť údajov

Dotknutá osoba má právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo na prenesenie týchto údajov ďalšiemu Prevádzkovateľovi bez toho, aby jej Prevádzkovateľ, ktorému sa tieto osobné údaje poskytli, bránil, ak: Verzia 1.0 júl 2020

6

Dotknutá osoba má pri uplatňovaní svojho práva na prenos údajov podľa odseku 1, právo na prenos osobných údajov priamo od jedného Prevádzkovateľa druhému Prevádzkovateľovi, pokiaľ je to technicky možné.

Právo namietať

Dotknutá osoba má právo kedykoľvek namietať z dôvodov týkajúcich sa jej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka, ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. e) alebo f) GDPR, vrátane namietania proti profilovaniu založenému na uvedených ustanoveniach.

Právo podať sťažnosť

Dotknutá osoba má právo podať sťažnosť na Prevádzkovateľa Úradu na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27 – ktorý je dozorným orgánom v uvedenej oblasti.


Kontaktné údaje Prevádzkovateľa: Veronika Jašková – WILD
Rajecká 11
821 07 Bratislava
email: info@moyosimba.sk
web: www.moyosimba.sk